Nové sídlo kancelárie

Presťahovali sme sa do centra Topoľčian. Odteraz nás nájdete na adrese Obchodná 2, 955 01 Topoľčany. Veríme, že takto k vám budeme bližšie. V kancelárii nás môžete zastihnúť tak ako doposiaľ, vo štvrtok od 14:00 do 18:00 a v piatok od 8:00 do 12:00.

Pozastavujeme osobné vybavovanie požiadaviek klientov

EXPERTA-SL, s.r.o. pozastavuje osobné vybavovanie požiadaviek klientov počas úradných hodín. Od 1.11.2021 nebude umožnený vstup do administratívnej budovy prevádzky kancelárie pre klientov za účelom osobného vybavovania požiadaviek. Všetky požiadavky klientov budú riešené formou e-mailovej komunikácie, telefonicky alebo poštou. Toto opatrenie platí do odvolania. Vopred ďakujeme za pochopenie.

Dovolenka od 16.07. - 20.08. 2021

Dovolenka od 16.07. - 20.08. 2021.

V prípade potreby Nás kontaktujte telefonicky, prípadne mailom na office@experta-sl.sk.

Havarijná služba NON STOP - t.č. 0944/ 291 771

Obnovujeme osobné vybavovanie požiadaviek

EXPERTA-SL, s.r.o. dňom 17.05.2021 obnovuje osobné vybavovanie požiadaviek klientov počas úradných hodín.

Otváracie hodiny:

Štvrtok 14:00 - 18:00

Piatok 8:00 - 12:00

Pozastavujeme osobné vybavovanie požiadaviek klientov

EXPERTA-SL, s.r.o. pozastavuje osobné vybavovanie požiadaviek klientov počas úradných hodín. Od 8.1.2021 nebude umožnený vstup do administratívnej budovy prevádzky kancelárie pre klientov za účelom osobného vybavovania požiadaviek. Všetky požiadavky klientov budú riešené formou e-mailovej komunikácie, telefonicky alebo poštou. Toto opatrenie platí do odvolania. Vopred ďakujeme za pochopenie.

Otváracie hodiny počas vianočných sviatkov

Počas vianočných sviatkov v dňoch 21.12.2020 až 07.01.2021 bude kancelária zatvorená. V prípade potreby nás kontaktujte telefonicky na čísle:

+421 951 407 414

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok.

Pozastavujeme osobné vybavovanie požiadaviek klientov

Na základe opatrenia ústredného krízového štábu SR a vlády SR ( z dôvodu šírenia koronavírusu ) s účinnosťou od 16. 3. 2020 od 6.00 h. sa do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby.

EXPERTA-SL, s.r.o. pozastavuje osobné vybavovanie požiadaviek klientov počas úradných hodín. Od 18.3.2020 nebude umožnený vstup do administratívnej budovy prevádzky kancelárie pre klientov za účelom osobného vybavovania požiadaviek. Všetky požiadavky klientov budú riešené formou e-mailovej komunikácie, telefonicky alebo poštou.

Ponuka na komplexnú dezinfekciu spoločných priestorov

Vzhľadom na aktuálnu zdravotnú situáciu sme pre užívateľov bytov pripravili možnosť komplexnej dezinfekcie spoločných priestorov - schodísk, madiel, zábradlí, kľučiek a výťahov v bytovom dome. Použitá dezinfekcia zabíja aj koronavírus a je účinná 14 dní. Po konzultácii so spoločnosťou Delphia s.r.o. sme pripravili svoje ponuky. V prípade záujmu nás kontaktujte.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča pre správcov bytových domov

V súvislosti s množiacimi sa otázkami od správcov bytových domov, ktoré sa týkajú spôsobu doručenia správy o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu a vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome vlastníkom bytov a nebytových priestorov s termínom do 31. 5. 2020 bude Slovenská obchodná inšpekcia pri kontrolách uznávať nasledovné spôsoby doručenia:

1. doručenie spôsobom dohodnutým v zmluve o výkone správy (doporučený list);
2. doručenie prostredníctvom zástupcu vlastníkov proti podpisu;
3. doručenie do poštovej schránky za prítomnosti svedka, pri ktorom sa spíše záznam s vyhlásením a podpisom svedka;
4. doručenie prostredníctvom platného e-mailu s potvrdením o doručení;
5. doručenie zamestnancom správcu proti podpisu vlastníka.

V súvislosti s opatreniami, ktoré prijala Slovenská pošta a ktoré majú vplyv mimo iného aj na doručovanie doporučených zásielok, odporúčame využívať skôr iné formy doručenia, i napriek tomu, že tento spôsob je uvedený v zmluve o výkone správy, prípadne v inom relevantnom dokumente, aby sa zabránilo porušeniu opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19.

Uvedené sa obdobne vzťahuje aj na spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len „spoločenstvá“), ktoré sú v postavení koncových odberateľov, ktoré rozpočítavajú množstvo dodaného tepla konečným spotrebiteľom alebo osobami podľa § 1 ods. 3 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. Doručenie sa v tomto prípade rozširuje o predsedu, člena rady spoločenstva alebo iného orgánu spoločenstva, ak tak ustanovuje zmluva o spoločenstve, resp. stanovy spoločenstva, a to proti podpisu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru bytového domu.

V prípade, že bude do 31. 5. 2020 upravená legislatíva alebo zmenené obmedzenia, ktoré v súvislosti s mimoriadnou situáciou určila Slovenská pošta, bude SOI pri kontrolách postupovať podľa aktuálneho stavu. Týmto odporúčaním SOI nie sú dotknuté platné legislatívne požiadavky na správcov bytových domov, resp. spoločenstvá v oblastiach, v ktorých Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva štátny dozor. Pri uplatnení alternatívneho spôsobu doručenia podľa tohto dokumentu nesmie byť dotknuté právo na ochranu osobných údajov v zmysle platnej legislatívy. Toto odporúčanie je v platnosti maximálne do ukončenia mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 na území Slovenskej republiky.

Vitajte na našej novej stránke

Sme veľmi radi, že ste navštívili našu novú web stránku. Nájdete v nej užitočné informácie o našej firme vrátane potrebných kontaktov a automatickej navigácie k nám (stačí kliknúť na tlačidlo navigovať).

V pravej časti stránky sa nachádza záložka s rýchlym kontaktom a odkazom na aktuálne oznamy a legislatívu, ktoré budeme priebežne dopĺňať. Orientácia v článkoch je veľmi jednoduchá. Články sme rozdelili do 2 hlavných kategórií: oznamy a legislatíva. Prepínať sa môžete medzi jednotlivými kategóriami alebo si môžete pozrieť celý archív článkov.

Experta-SL sa zaoberá 4 hlavnými činnosťami (správou a údržbou bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, vedením účtovníctva, prípravou podkladov k stavebnému konaniu, ekonomickým poradenstvom). Tieto činnosti sú popísané na úvodnej stránke a ak by ste mali záujem o naše služby, sme vám plne k dispozícii. Tešíme sa na spoluprácu s vami.