• Komplexná správa
  bytových domov

  Správa a údržba
  bytového fondu
  Zobraziť
  Vedenie 
  účtovníctva
  Zobraziť
  Príprava podkladov 
  k stavebnému konaniu
  Zobraziť
  Ekonomické
  poradenstvo
  Zobraziť

Správca bytových domov 
s odbornými znalosťami 
a skúsenosťami

Sme spoločnosť, ktorá je držiteľom osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU NA SLOVENSKU. Zaoberáme sa predovšetkým komplexnou správou bytových domov s dlhoročnými skúsenosťami a znalosťami v súlade so zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z.z..
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností v ekonomickej, finančnej, technickej a právnej oblasti.

1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností - rozsah činnosti správy bytov spočíva v ekonomickej (vedenie účtovníctva bytového domu), finančnej (správa a vedenie bežného účtu bytového domu, správa úverov), technickej (údržba a opravy bytových domov, odborné povinné revízne prehliadky stanovené zákonom na základe legislatívnych požiadaviek) a právnej oblasti (vymáhanie nedoplatkov). Zabezpečujeme všetky potrebné úkony k likvidácii spoločenstva (vrátane účtovnej závierky), prevzatie bytového domu do správy (vedenie účtovníctva, poistenie bytového domu, revízie technických zariadení, revízne skúšky a správy, vyhotovenie mesačných predpisov platieb nájomného a iné).

2. Vedenie účtovníctva

Komplexné vedenie účtovníctva (jednoduché, podvojné účtovníctvo, DPH, mzdy, personalistika) a s tým spojené administratívne služby.
Prenechajte nám vaše účtovníctvo. Odbremeníme vás od zbytočnej byrokracie. 
Prípravu podkladov k stavebnému konaniu vybavíme za vás.

3. Príprava podkladov k stavebnému konaniu

Prípravné práce k realizácii stavby, stavebné povolenie, oznámenie o drobnej stavbe, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, kolaudácia a iné.

4. Ekonomické poradenstvo

Oblasť účtovníctva (daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, daň z nehnuteľností), technické (stavebný a katastrálny zákon, ŠFRB, komerčné úvery, financovanie obnovy a modernizácie bytových domov)
Poradíme vám v oblasti účtovníctva alebo finančného zabezpečenia bytových domov.

Sadzobník poplatkov služieb
za úkony správcu nad rámec zmluvných vzťahov

Prepínajte sa medzi tabulátormi
Pozrieť ako PDF
Sadzobník A
Sadzobník B

Sadzobník v PDF

A) Cena kalkulovaná na pokrytie nákladov súvisiacich s úkonmi vykonávanými z podnetu vlastníka a nájomníkov bytov za výkon požadovaných jednorazových činností nad rámec bežnej správy

1.
Žiadosť o vypracovanie zmluvy o nájme spoločných zariadení alebo spoločných častí domu podľa požiadaviek vlastníkov v dome (hradí žiadateľ o podnájom)
10,00 €
2.
Žiadosť o vystavenie potvrdenia (vyhlásenia správcu pri odovzdaní nájomného bytu vlastníkovi o tom, že nájomca nemá nedoplatky a pre potreby úradov)
5,00 €
3.
Upomienka o nezaplatení mesačného predpisu, nedoplatkov z ročného vyúčtovania
5,00 €
4.
Žiadosť a vypracovanie Dohody o uznaní dlhu so splatnosťou do 12 mesiacov vrátane
10,00 €
5.
- Odpočet meradla (vodomerov) po nesprístupnení bytu v určenom termíne a po písomnej výzve 
- Vykonanie odpisu meradiel v byte na žiadosť vlastníka za všetky merače
6,00 €
6.
Poštovné pri zasielaní: vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu, upomienok, predpisu v prípade neprevzatia do určitého termínu, výzvy k výmenám určených meradiel
cenník Slovenskej pošty
7.
Na základe žiadosti vyhľadanie požadovaných dokladov v archíve a následné vydanie kópie (klasické kopírovanie prinesených dokladov nevykonávame)/strana
1,50 €
8.
Žiadosť o vyhotovenie opisu dokladu týkajúceho sa bytu
10 €
9.
Prevod nájomných práv - opakovane v priebehu kalendárneho roka
200 €
10.
Zmena nájomníka bytu (výmena)
53,50 €
11.
Žiadosť o stavebné úpravy bytu: - prestavby v byte - výmena jadra, stavebné otvory, zrušenie priečky, dispozičné zmeny, atď. (so súhlasom vlastníka)
6,00 €
12.
Žiadosť o zmenu a vystavenie mesačného predpisu platieb užívateľa + zaslanie (poplatok sa neuplatňuje pri úmrtiach užívateľov)
3,00 € + poštovné
13.
Žiadosť o vyhotovenie analýzy platieb (stav konta) užívateľa + zaslanie
3,00 € + poštovné
Cenník platný od 1.5. 2020
Späť na sadzobník

B) Náklady hradené z Fondu prevádzky, údržby a opráv (ďalej FPÚaO) bytového domu v súlade so Zmluvou o výkone správy

1.
Spravovanie úveru bytového domu za bežný mesiac v kalendárnom roku
2,00 €
2.
Príprava podkladov a preberacieho protokolu v súlade s platnou legislatívou na základe požiadavky vlastníka bytov v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov o pristúpení k Zmluve o výkone správy/bytový dom (za každých začatých 10 bytových jednotiek)
250,00 €
3.
Príprava podkladov a preberacieho protokolu v súlade s platnou legislatívou na základe požiadavky vlastníka bytov v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov o ukončení Zmluvy o výkone správy/bytový dom (za každých začatých 10 bytových jednotiek)
250,00 €
4.
Služby správcu nad rámec Zmluvy o výkone správy (doručenie oznamov, výziev, predpisov, ročného vyúčtovania v súlade s platnou legislatívou) /hod.
15,00 €
5.
Spracovanie rozpočítaných nákladov za poskytnuté služby spojené s užívaním bytu za kalendárny rok (elektrická energia spoločných priestorov, dodávka vody – vodomer) /byt
2,40 €
6.
Zvolanie schôdze vlastníkov (nájomníkov) nad rámec zákona č. 182/1993 Z.z.
30,00 €
7.
Vykonanie odborných povinných revíznych prehliadok stanovených zákonom (elektro, plyn, bleskozvod) na základe legislatívnych požiadaviek
Podľa cenníka revízneho technika
8.
Vykonanie odborných povinných výmen vodomerov stanovených zákonom (úhrada realizovaná z FPÚaO) / byt
12,00 €
9.
Vykonanie odborných povinných kontrol núdzových osvetlení stanovených zákonom / bytový dom
Podľa cenníka revízneho technika
10.
Čistenie potrubia/bm kanalizácie na základe objednávky
Podľa cenníka dodávateľa
11.
Inžinierska činnosť (obhliadka, servis, fakturácia)/za každých 250,-€
2,50 €
Cenník platný od 1.5. 2020

Oznamy a legislatíva

Obnovujeme osobné vybavovanie požiadaviek

20. mája 2020
EXPERTA-SL, s.r.o. dňom 20.05.2020 obnovuje osobné vybavovanie požiadaviek klientov počas úradných hodín. [...]

Pozastavujeme osobné vybavovanie požiadaviek klientov

4. mája 2020
Od 18.3.2020 nebude umožnený vstup do administratívnej budovy prevádzky kancelárie pre klientov za účelom osobného vybavovania požiadaviek. Všetky požiadavky klientov budú riešené formou e-mailovej komunikácie, telefonicky alebo poštou [...]

Ponuka na komplexnú dezinfekciu spoločných priestorov

4. mája 2020
Vzhľadom na aktuálnu zdravotnú situáciu sme pre užívateľov bytov pripravili možnosť komplexnej dezinfekcie spoločných priestorov - schodísk, madiel, zábradlí, kľučiek a výťahov v bytovom dome. Použitá dezinfekcia zabíja aj koronavírus a a je účinná 14 dní [...]

Kontakt

EXPERTA-SL, s.r.o.
IČO: 53017293

Sídlo: Brezová 2472/64, 955 01 Topoľčany
Kancelária: M. Rázusa 32/A, 955 01 Topoľčany
Navigovať
Úradné hodiny
Štvrtok
14:00-18:00
Piatok
8:00-12:00
Úradné hodiny
Utorok   15:00-19:00
Štvrtok   14:00-18:00

Partneri

 • Logo Alumistr
 • Logo Hlocký
  Logo Balpap
  Quantys logo
 • MBD Steel logoIsta logo
© 2020 EXPERTA-SL s.r.o.
Stránku vytvorilo TATRAN STUDIO
homepaperclipfile-emptyusersphone-handsetpushpinmap-marker