• Komplexná správa
  bytových domov

  Správa a údržba
  bytového fondu
  Zobraziť
  Vedenie 
  účtovníctva
  Zobraziť
  Príprava podkladov 
  k stavebnému konaniu
  Zobraziť
  Ekonomické
  poradenstvo
  Zobraziť

Správca bytových domov v meste Topoľčany a okolí s odbornými znalosťami 
a skúsenosťami.

Sme spoločnosť, ktorá je držiteľom osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU NA SLOVENSKU. Zaoberáme sa predovšetkým komplexnou správou bytových domov v meste Topoľčany a okolí. s dlhoročnými skúsenosťami a znalosťami v súlade so zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z.z..
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností v ekonomickej, finančnej, technickej a právnej oblasti.

1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností - rozsah činnosti správy bytov spočíva v ekonomickej (vedenie účtovníctva bytového domu), finančnej (správa a vedenie bežného účtu bytového domu, správa úverov), technickej (údržba a opravy bytových domov, odborné povinné revízne prehliadky stanovené zákonom na základe legislatívnych požiadaviek) a právnej oblasti (vymáhanie nedoplatkov). Zabezpečujeme všetky potrebné úkony k likvidácii spoločenstva (vrátane účtovnej závierky), prevzatie bytového domu do správy (vedenie účtovníctva, poistenie bytového domu, revízie technických zariadení, revízne skúšky a správy, vyhotovenie mesačných predpisov platieb nájomného a iné).

2. Vedenie účtovníctva

Komplexné vedenie účtovníctva (jednoduché, podvojné účtovníctvo, DPH, mzdy, personalistika) a s tým spojené administratívne služby.
Prenechajte nám vaše účtovníctvo. Odbremeníme vás od zbytočnej byrokracie. 
Prípravu podkladov k stavebnému konaniu vybavíme za vás.

3. Príprava podkladov k stavebnému konaniu

Prípravné práce k realizácii stavby, stavebné povolenie, oznámenie o drobnej stavbe, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, kolaudácia a iné.

4. Ekonomické poradenstvo

Oblasť účtovníctva (daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, daň z nehnuteľností), technické (stavebný a katastrálny zákon, ŠFRB, komerčné úvery, financovanie obnovy a modernizácie bytových domov)
Poradíme vám v oblasti účtovníctva alebo finančného zabezpečenia bytových domov.

Sadzobník poplatkov služieb
za úkony správcu nad rámec zmluvných vzťahov

Prepínajte sa medzi tabulátormi
Pozrieť ako PDF
Sadzobník A
Sadzobník B

Sadzobník v PDF

A) Cena kalkulovaná na pokrytie nákladov súvisiacich s úkonmi vykonávanými z podnetu vlastníka a nájomníkov bytov za výkon požadovaných jednorazových činností nad rámec bežnej správy

1.
Žiadosť o vypracovanie zmluvy o nájme spoločných zariadení alebo spoločných častí domu podľa požiadaviek vlastníkov v dome (hradí žiadateľ o podnájom)
10,00 €
2.
Žiadosť o vystavenie potvrdenia (vyhlásenia správcu pri odovzdaní nájomného/ vlastníckeho bytu o tom, že nájomca/ vlastník nemá nedoplatky a pre potreby úradov)
5,00 €
3.
Upomienka o nezaplatení mesačného predpisu, nedoplatkov z ročného vyúčtovania
5,00 €
4.
Žiadosť a vypracovanie Dohody o uznaní dlhu so splatnosťou do 12 mesiacov vrátane
10,00 €
5.
- Odpočet meradla (vodomerov) po nesprístupnení bytu v určenom termíne a po písomnej výzve 
- Vykonanie odpisu meradiel v byte na žiadosť vlastníka za všetky merače
6,00 €
6.
Poštovné pri zasielaní: vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu, upomienok, predpisu v prípade neprevzatia do určitého termínu, výzvy k výmenám určených meradiel
cenník Slovenskej pošty
7.
Na základe žiadosti vyhľadanie požadovaných dokladov v archíve a následné vydanie kópie (klasické kopírovanie prinesených dokladov nevykonávame)/strana
1,50 €
8.
Žiadosť o vyhotovenie opisu dokladu týkajúceho sa bytu
10 €
9.
Manipulačný poplatok pri prevode nájomných práv / vlastníckych práv
20 €
10.
Vypracovanie vyúčtovania nad rámec zmluvy o výkone správy
20 €
11.
Žiadosť o stavebné úpravy bytu: - prestavby v byte - výmena jadra, stavebné otvory, zrušenie priečky, dispozičné zmeny, atď. (so súhlasom vlastníka)
6,00 €
12.
Žiadosť o zmenu a vystavenie mesačného predpisu platieb užívateľa + zaslanie (poplatok sa neuplatňuje pri úmrtiach užívateľov)
3,00 € + poštovné
13.
Žiadosť o vyhotovenie analýzy platieb (stav konta) užívateľa + zaslanie
3,00 € + poštovné
Cenník platný od 12.11. 2021
Späť na sadzobník

B) Náklady hradené z Fondu prevádzky, údržby a opráv (ďalej FPÚaO) bytového domu v súlade so Zmluvou o výkone správy

1.
Spravovanie úveru bytového domu za bežný mesiac v kalendárnom roku
2,00 €
2.
Príprava podkladov a preberacieho protokolu v súlade s platnou legislatívou na základe požiadavky vlastníka bytov v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov o pristúpení k Zmluve o výkone správy/bytový dom (za každých začatých 10 bytových jednotiek)
250,00 €
3.
Príprava podkladov a preberacieho protokolu v súlade s platnou legislatívou na základe požiadavky vlastníka bytov v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov o ukončení Zmluvy o výkone správy/bytový dom (za každých začatých 10 bytových jednotiek)
250,00 €
4.
Príprava, spracovanie podkladov a vynaložené náklady spojené  s vybavovaním komerčného úveru/  podpory zo ŠFRB
200,00 €
5.
Príprava, spracovanie podkladov a výsledkov písomného hlasovania po neúspešnej schôdzi vlastníkov bytov a NP/ alebo na požiadanie vlastníkov bytov a NP
2,00 €/otázka/byt
6.
Služby správcu nad rámec Zmluvy o výkone správy (doručenie oznamov, výziev, predpisov, ročného vyúčtovania v súlade s platnou legislatívou)
15,00 €
7.
Spracovanie rozpočítaných nákladov za poskytnuté služby spojené s užívaním bytu za kalendárny rok (elektrická energia spoločných priestorov, dodávka vody – vodomer) /byt/mesiac
2,40 €
8.
Zvolanie schôdze vlastníkov (nájomníkov) nad rámec zákona č. 182/1993 Z.z.
30,00 €
9.
Vykonanie odborných povinných revíznych prehliadok stanovených zákonom (elektro, plyn, bleskozvod) na základe legislatívnych požiadaviek
Podľa cenníka revízneho technika
10.
Vykonanie odborných povinných výmen vodomerov stanovených zákonom (úhrada realizovaná z FPÚaO) / byt
12,00 €
11.
Vykonanie odborných povinných kontrol núdzových osvetlení stanovených zákonom / bytový dom
Podľa cenníka revízneho technika
12.
Čistenie potrubia/bm kanalizácie na základe objednávky
Podľa cenníka dodávateľa
13.
Inžinierska činnosť (obhliadka, servis, fakturácia)/za každých 250,-€
2,50 €
14.
Likvidácia poistných udalostí
35,00 € 
15.
Poradenská činnosť
25,00 € / hod
Cenník platný od 12.11. 2021

Oznamy a legislatíva

Nové sídlo kancelárie

9. mája 2022
Presťahovali sme sa do centra Topoľčian, aby sme k vám boli bližšie.

Pozastavujeme osobné vybavovanie požiadaviek klientov

31. októbra 2021
Od 1.11.2021 pozastavujeme osobné vybavovanie z dôvodu epidemiologických opatrení do odvolania.

Dovolenka od 16.07. - 20.08. 2021

10. júla 2021
Dovolenka od 16.07. - 20.08.2021. V prípade potreby Nás kontaktujte telefonicky, prípadne mailom.

Kontakt

EXPERTA-SL, s.r.o.
IČO: 53017293

Sídlo: Brezová 2472/64, 955 01 Topoľčany
Kancelária: Obchodná 2, 955 01 Topoľčany
Navigovať
Úradné hodiny
Štvrtok
14:00-18:00
Piatok
8:00-12:00
Úradné hodiny
Štvrtok   15:00-19:00
Piatok   14:00-18:00

Partneri

 • Logo Alumistr
 • Logo Balpap
  Quantys logo
 • MBD Steel logoIsta logo
© 2024 EXPERTA-SL s.r.o.
Stránku vytvorilo TATRAN STUDIO
homepaperclipfile-emptyusersphone-handsetpushpinmap-marker